Bilag til spildevandsplanen

Miljøscreening Hørsholm Kommunes miljøvurdering af Spildevandsplan 2018-2024

Oplandsskema status Viser oplandsindeling og status ved planperiodens begyndelse (01.01.2019)

Oplandsskema plan Viser forventet oplandsindeling og status ved planperiodens afslutning (31.12.2024)

Udløbsskema status Viser regnvandsbelingede udløb og deres status ved planperiodens begyndelse (01.01.2019)

Udløbsskema plan Viser forventet status på regnvandsbelingede udløb ved planperiodens afslutning (31.12.2024)


Links til andre planer

Spildevandsplan for Hørsholm Kommune 2012-2016

Tillæg 1 (2014) Kloakseparering i eksisterende kloakopland B8 - Rungsted Nord

Tillæg 2 (2015) Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1 - Opnæsgård og omegn

Tillæg 3 + udløbsskema (2016) Separatkloakering i oplandet til Blårenden

Klimatilpasningsplan for Hørsholm Kommune (2014)

Statens vandområdeplaner

1. planperiode 2009-2015 for distrikt Sjælland

2. planperiode 2015-2021 for distrikt Sjælland 

MiljøGIS 

Kortbilag (opdateret 01.01.2019)

Status primo 2018 (A3-format): oversigt over status ved planperiodens begyndelse

Plan ultimo 2024 (A3-format): oversigt over status ved planperiodens afslutning

Oplandskort_status2018 (A3-format eller A4-format): kort over kloakoplande ved planperiodens begyndelse

Oplandskort_plan2024 (A3-format eller A4-format): kort over kloakoplande ved planperiodens afslutning

Bassiner_plan+status (A3-format eller A4-format): kort over kloakoplande ved planperiodens begyndelse

Regnbetingede udløb (A3-format eller A4-format): kort over regnvandsbetingede udløb og overløb

Bygværker (A3-format eller A4-format): kort over pumpestationer og overløbsbygværker