I menuen herunder kan du læse om hvordan spildevandsplanen forholder sig til kommuneplanen og vandforsyningsplanen.

Forhold til statens vandområdeplan fremgår af særskilt afsnit.

 

Læs mere her:

Kommuneplan

Kommuneplanen er ligger et niveau højere end spildevandsplanen i det kommunale planhierarki. Spildevandsplanen definerer således kloakoplande og kloakeringstype i overensstemmelse med kommuneplaner og lokalplaner. Ved prioritering af indsatser inddrages desuden risikoområder fra klimatilpasningsplanen som er en del af kommuneplanen.

Der er i klimatilpasningsplanen udpeget 13 områder med høj risiko for vand på terræn ved ekstreme regnskyl.

Der er allerede udført en indsats i område 4 (Rungsted Nord) og i planperioden iværksættes en indsats i område 10 (separering i Søvangskvarteret). Du kan læse mere om indsatserne i denne planperiode i afsnit 3.1 aktuelle og planlagte projekter.

Kort over risikoområder i Hørsholm Kommune, fra kommunens klimatilpasningsplan. Cirklens størrelse angiver risikoområdets geografiske udbredelse, og tallet identificerer det enkelte område.

Spildevandsplanen vurderes ikke at være i strid med den gældende Vandforsyningsplan.

Staten har udpeget størstedelen af Hørsholm Kommune som Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD). Grundvandet i kommunen er generelt af god kvalitet og danner et godt udgangspunkt for den fremtidige vandforsyning.

De væsentligste retningslinjer fra Vandforsyningplanen relateret til spildevand er følgende:

  • Inden for OSD-områder vil Hørsholm Kommune kun tillade, at der bliver placeret virksomheder, aktiviteter eller anlæg, såfremt en konkret vurdering af forureningsrisikoen godtgør, at placeringen kan ske uden at tilsidesætte miljømæssige hensyn til grundvandet.
  • Nedsivningsanlæg etableres under hensyntagen til drikkevandsinteresserne, jf. spildevandsplanen. Der kan ikke gives tilladelse til nedsivning af spildevand inden for fastlagte beskyttelsesområder jf. MBL § 22.