Kommunernes indsatser skal som minimum bringe vandløb til at opnå god økologisk tilstand.

Det fremgår, at Usserød Å og tilløbet Gedevadsrenden ikke opfylder ikke opfylder målsætningen, da den samlede vurdering er ringe tilstand.

Ulvemoserenden er vurderet til moderat tilstand.

Alle ovenstående vandløbsvurderinger er baseret på smådyr.

Degnebækken opstrøms Sjælsø er angivet med ukendt tilstand, da den ikke er vurderet i vandområdeplanen.

Hørsholm Slotsø er i god økologisk tilstand. Der er foretaget vurdering for både makrofytter og klorofyl.

Kortudsnit fra Miljøgis for Områdevandplanerne 2015-2021. Kortet viser den økologiske status for kystvande, søer og vandløb i Hørsholm Kommune. Orange indikerer "ringe økologisk tilstand", gul indikerer "moderat økologisk tilstand" og grøn indikerer "god økologisk tilstand".

For indsatser i planperioden henvises til afsnit 1.3 Indsatser og prioritering.