Hvis en ejendom ikke ligger indenfor et kloakopland, har ejeren selv ansvaret for at dit spildevand bliver bortskaffet korrekt. Man har som grundejer en række muligheder for spildevandshåndtering, men fælles for alle løsninger er, at de skal leve op til de rensekrav som Staten har stillet (Figur 4-a). Hvis en ejendom i det åbne land udleder husspildevand, og ikke overholder de gældende rensekrav, kan det forventes at Hørsholm Kommune stiller krav om forbedret spildevandsrensning.

Der er ikke planer om at gennemføre kloakeringer i det åbne land, og i stedet skal spildevandet renses lokalt ved selve ejendommen. En gennemgang af de muligheder der er for spildevandsrensning i spredt bebyggelse kan findes under afsnit 4.1. om grundejers muligheder.

Nye og ændrede udledninger

Ved nybyggeri og ved væsentlige ændringer af eksisterende udledninger af spildevand, skal der gives en ny udledningstilladelse. Rensekravet i en ny udledningstilladelse vil være de nedenfor nævnte rensekrav - dog som minimum renseklasse O.

Nye spildevandsudledninger bør så vidt muligt ikke ske til stillestående vandområder såsom søer og moser, da de er særligt følsomme overfor belastning med næringsstoffer. Bemærk i øvrigt at der er særlige regler for naturområder som er beskyttet under Naturbeskyttelseslovens § 3, de såkaldte §3-områder. Det drejer sig bl.a. om søer og moser over 100 m2, samt større enge og overdrev. I disse områder må man ikke ændre områdets tilstand uden dispensation fra Hørsholm Kommune, og blandt andet må man ikke tillede mere spildevand uden tilladelse. Man kan kun opnå dispensation hvis det kan sikres at de ændrede forhold ikke forringer naturområdets værdi og de miljømæssige forhold.

Rensekrav

Rensekravene er fastsat i Vandområdeplanerne og alle oplande er tildelt en renseklasse som afhænger af det vandområde som spildevandet ledes til. De forskellige renseklasser er anført i tabellen nedenfor.

Renseklasse Bi5 Fosfor Nitrifikation
SOP 95% 90% 90%
SO 95%   90%
OP 90% 90%  
O 90%  

Hørsholm Kommune er inddelt i en række oplande med forskellig krav til rensekrav, som det fremgår af nedenstående figur. For oplysninger om de enkelte vandløb og søers målopfyldelse henvises til Vandområder.

Kort over renseklasser for Hørsholm Kommune, som udpeget i Statens vandområdeplaner (nyt vindue). SOP: Skærpet krav til reduktion af organisk stof og fosfor samt nitrifikation; SO: Skærpet krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation; OP: Reduktion af organisk stof og fosfor; O: Reduktion af organisk stof.

Kort over renseklasser for Hørsholm Kommune, som udpeget i Statens vandområdeplaner. SOP: Skærpet krav til reduktion af organisk stof og fosfor samt nitrifikation; SO: Skærpet krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation; OP: Reduktion af organisk stof og fosfor; O: Reduktion af organisk stof.