Hvis du modtager et påbud om at forbedre spildevandsrensningen, vil du samtidig blive tilbudt medlemskab af kloakforsyningen. Dette sker for at sikre, at ingen ejendomme i det åbne land stilles dårligere end ejendomme beliggende indenfor kloakopland.

Dermed er der 4 muligheder:

1. Etablering af eget anlæg:

Grundejeren ønsker ikke at modtage tilbuddet om kontraktligt medlemskab fra forsyningen. Ejeren sørger selv for at etablere forbedret rensning, der overholder kravet til renseklasse.

2a. Medlemskab af kloakforsyningen:

Grundejeren tager imod tilbuddet om kontraktligt medlemskab fra forsyningen. Novafos finansierer, etablerer, driver og vedligeholder en renseløsning, der vælges af forsyningen. Anlægget ejes af grundejeren. Ejeren betaler tilslutningsbidrag og efterfølgende et årligt vandafledningsbidrag.

2b. Medlemskab af kloakforsyningen:

Grundejeren tager imod tilbuddet, men foretrækker et andet anlæg end det af forsyningen valgte, og som lever op til spildevandsplanens krav. Novafos finansierer, etablerer, driver og vedligeholder den ønskede renseløsning. Ejeren betaler tilslutningsbidrag, et efterfølgende årligt vandafledningsbidrag samt en eventuel prisforskel på mellem den tilbudte og den ønskede renseløsning.

3: Privat spildevandslaug:

Grundejer slår sig sammen med eventuelle naboejendomme og etablerer et privat spildevandslaug med fælles rensning af spildevand.

Ved løsning 1 er grundejeren selv ansvarlig for at opfylde påbuddet og afholder selv alle udgifter i forbindelse med etablering og drift af renseløsningen. Såfremt et påbud ikke efterleves, kan kommunen kræve, at det ulovlige forhold bringes til ophør. Sker dette ikke, kan der indgives politianmeldelse.

Løsning 2a og 2b kan tilbydes ved helårsbeboelse. Her skal grundejeren, ud over tilslutnings- og vandafledningsbidrag, afholde udgifter i form af eksempelvis ombygning/renovering af bundfældningstank, så gældende krav opfyldes, driftsudgifter i form af eksempelvis strøm og vand til den valgte renseløsning, omlægning af kloakledninger samt forsikring af renseløsningen. Desuden skal ejeren selv sørge for bortledning af tag- og overfladevand. Forsyningen afholder udgifter til tømning af bundfældningstanken. Grundejer skal tåle en eventuel tinglysning af forsyningens adgang til anlægget. Der findes pt. ingen medlemskaber af kloakforsyningen i Hørsholm Kommune.

Ved løsning 3 er spildevandslauget selv ansvarlig for at opfylde påbuddet og afholder selv alle udgifter i forbindelse med etablering og drift af renseløsningen. Såfremt et påbud ikke efterleves, kan kommunen kræve, at det ulovlige forhold bringes til ophør. Sker dette ikke, kan der indgives politianmeldelse.

Læs om priserne for tilslutning og tømningsordning på gældende takstblad fra Novafos.

Anlægstyper

Prisen for et lokalt spildevandsanlæg varierer meget afhængig af lokale forhold og rensekravet, men vil typisk være på 50 - 80.000 kr., med forholdsvis små løbende driftsudgifter. Et nedsivninganlæg er ofte den billigste løsning, men jordart og grundvandsforhold tillader ikke altid denne løsning. Kontakt en autoriseret kloakmester for at opnå den bedste løsning for den aktuelle lokalitet.