Spildevandsplanen indeholder et kort over alle ledningsanlæg som ejes og drives af Novafos. I visse tilfælde er der med speciel signatur angivet ledningsstrækninger med andet ejerskab, da disse er med til at skabe et overblik over afstrømningen.

Ejerskab

Som udgangspunkt er der spildevandsplanens kort over ledningsanlæg der definerer hvilke ledningstrækninger der ejes af Novafos og hvilke der har andet ejerskab. Spildevandsplanen bør udvise de faktiske forhold, men ledningernes ejerforhold er endnu ikke fuldt kortlagt. Hvis der opstår tvister om ejerskabet af en ledningstrækning kan det være nødvendigt at fremsøge arkivmateriale som indeholder tegninger og deklarationer/servitutter af disse anlæg for at fastslå ejerskabet. Hvis der ikke kan opnås enighed baseret på disse oplysninger er det i sidste ende domstolene, der kan tage stilling til ejerskabet.

For oplysninger om grænsen mellem stikledninger og forsyningens hovedledning henvises til afsnit 5.8 omkring stikledninger.

Kloakledning eller vandløb/dræn

Spildevandsplanens angivelser har betydning for om et anlæg er et spildevandsteknisk anlæg eller er vandløb eller dræn. Spildevandsplanens kortgrundlag viser vandløb med særskilt signatur.

Specielt ved rørlagte vandløb kan der opstå tvivl om hvorvidt rørledningen er et kloakanlæg eller et dræn/vandløb. Hvis strækningen ikke er angivet i spildevandsplanen, henvises til tidligere afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet, som angiver følgende 3 kriterier som kan benyttes for at fastslå om der er tale om et vandløb:

  1. For det første, skal der være tale om en afgrænset terrænfordybning, som åbenbart er dannet i det øjemed at samle og lede vandet.
  2. For det andet, skal afstrømningen være bestandig eller dog regelmæssig. Tilfældig afstrømning efter usædvanlig kraftig nedbør eller i tøbrudstiden efter strenge vintre kan ikke komme i betragtning, selv om den følger eller midlertidigt danner en afgrænset terrænfordybning.
  3. For det tredje, skal afstrømningen være lovlig, dvs. tilvejebragt som følge af naturkræfter eller i overensstemmelse med lovgivningen eller andre retsregler.

Det kan være nødvendigt at foretage en undersøgelse af historiske kort eller fotos, f.eks. ortofotos, over en årrække for at fastslå, hvorvidt der er tale om et vandløb, ligesom topografisk kort kan angive hældningen.

Hvis der er tale om privat dræn eller rørlagt vandløb skal vedligeholdelse varetages af de grundejere der benytter/har interesse i vandløbet jf. Vandløbsloven.

Læs mere på Hørsholm Kommunes hjemmeside.