Kommunalbestyrelsen skal i henhold til spildevandsbekendtgørelsens § 5, stk. 4 ajourføre spildevandsplanen, herunder ajourføre oplandsgrænser og tidsfølgeplan, når der sker ændringer i forudsætningerne for planen. I perioden frem til den næste generelle revision af spildevandsplanen vil alle betydende ændringer af oplandsgrænser, kloakeringsprincipper, angivelser af planlagte kloakprojekter med videre på traditionelvis løbende blive indarbejdet via tillæg til spildevandsplanen med forudgående offentlig høring af forslaget.

I det daglige arbejde med spildevandsplanen er der dog behov for løbende at ændre i datagrundlaget, så det er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Dette gælder når planlagt kloakarbejde er udført, byggemodninger og nye ejendomme er kloakeret i overensstemmelse med planen, fejl i datagrundlaget konstateres med videre. Alle disse ændringer, der samlet kan betegnes som berigtigelser, kan via den dynamiske spildevandsplan løbende indarbejdes i planen, og berører ikke grundejeres nuværende ret og pligt. Dermed sikres, at administrationsgrundlaget for den daglige anvendelse af spildevandsplanen er det bedst mulige.

Gennemførelse af berigtigelser

I denne digitale spildevandsplan er det valgt at Hørsholm Kommune kan ændre i visse dele af spildevandsplanen uden politisk behandling. Ændringer kan dog kun udføres hvis det ikke ændrer borgeres rettigheder/pligter og ikke indskrænker rådighed over arealer.

Berigtigelse omfatter således kun mindre ændringer i spildevandsplanen, som derfor kan udføres uden at spildevandsplanen skal politisk behandles.

Udgangspunktet for den administrative praksis er, at der ved gennemførelse af berigtigelser ikke i praksis ændres på eventuelle berørte parters rettigheder og pligter, samt at ændringer ikke gennemføres som berigtigelser, hvis der er tvivlsspørgsmål eller uenighed mellem kommunen og eventuelle berørte parter.

Hvis der i nogle af de i det følgende nævnte tilfælde konstateres uenighed mellem Hørsholm Kommune, som spildevandsplanmyndigheden, og de berørte parter, indføres ovennævnte ændringer ikke som berigtigelse. I sådanne tilfælde indføres ændringer via tillæg til spildevandsplanen eller ved den førstkommende generelle revision af spildevandsplanen.

Berigtigelse der kan udføres UDEN varsel af berørte parter:

 • Delvis ind- og udtræden af kloakforsyningen for så vidt angår tag- og overfladevand, såfremt der foreligger dokumentation for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag eller betaling af tilslutningsbidrag.
 • Alle ajourføringer, der følger af tiltag udført fuldt i overensstemmelse med spildevandsplanens angivelser – dvs. ændringer fra plan til status, når tiltaget er udført.
 • Ajourføring når spildevandsforsyningen har etableret stik i overensstemmelse med det angivne kloakeringsprincip.
 • Tilretning af simple datafejl.
 • Tilretninger af oplandsgrænsen mellem 2 kloakoplande, der grænser op til hinanden og har samme kloakeringsprincip.
 • Ændring af navne på kloakoplande, herunder opsplitning af eksisterende kloakoplande i nye kloakoplande med samme kloakeringsprincip.
 • Ændring af udløbsnumre og angivelse af eksisterende udløb med pil og udløbsnummer, hvis dette mangler.
 • Inddragelse af enkeltstående ejendomme (eller dele af disse) under spildevandsplanens opland, når der er indgået skriftlig aftale mellem grundejer og spildevandsforsyningen om tilslutning til spildevandsforsyningens kloaksystem.
 • Ændring af signatur fra privat til spildevandsforsyningens kloak, hvis der foreligger dokumentation for spildevandsforsyningens overtagelse af spildevandsanlægget. Eller hvis anlæg er fejlregistreret med forsyningen som ejer og derfor skal ændres til privat.
 • Sletning af bassin, pumpestation og overløbsbygværks signaturer, hvis givne bygværker sløjfes som led i spildevandsforsyningens sanering og optimering.
 • Fjernelse af angivne planlagte ledninger, når de er udført, eller de ikke længere er relevante.
 • Tilføjelse af forklarende tekster samt fjernelse af forklarende tekster, når disse ikke længere er relevante.
 • Mindre korrektioner af oplandsgrænser i randområder, når dette er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer samt matrikelgrænser.

Berigtigelser der kan gennemføres administrativt men KRÆVER VARSEL af berørte parter i minimum 4 uger:

 • Ændring af kloakeringsprincip internt på grunde på baggrund af foreliggende oplysninger om stik, tilslutningsbidrag m.v. Fx fra status separatkloakeret til status spildevandskloakeret eller fra fælleskloakeret til separatkloakeret.
 • Ændring af angivelse af ejerskab til ledninger, bygværker og udløb, når der foreligger dokumentation for dette.
 • Angivelse af allerede eksisterende (men aktuelt ikke viste) fællesprivate spildevandsanlæg, når der foreligger dokumentation for (fx ved tinglysning), at der er tale om et fællesprivat anlæg.