En vedtaget spildevandsplan fastlægger rammerne for håndteringen af spildevand i kommunen. Kommunalbestyrelsen er pligtig til at arbejde for planens gennemførelse.For borgere og virksomheder er planen en forhåndsorientering om de kommende års tiltag og initiativer på kloakområdet.

For at sikre adskillelse mellem kommunalbestyrelsernes planlægningsopgave og forsyningernes driftsrolle omfatter spildevandsplanerne ikke længere spørgsmål af driftsmæssig karakter, investeringsplaner eller oplysninger om f.eks. kloakkernes tilstand mv., herunder renoverings- og tidsfølgeplan.

Spildevandsplanen omfatte planer for forsyning af områder i kommunen, herunder kommunale retningslinjer for myndighedsudøvelse.

Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til: Miljøbeskyttelseslovens § 32 (LBK nr. 1121 af 13/03/2019) og Spildevandsbekendtgørelsens § 5 (BEK nr. 1469 af 12/12/2017).

Spildevandsplanen kortgrundlag samt administrative retningslinjer udgør det juridiske grundlag for:

  • At udbygge og vedligeholde de offentlige spildevandsanlæg inden for de økonomiske rammer, der er gældende for forsyningen.
  • At indhente tilladelse til udledning af renset spildevand, overløbsvand og separat regnvand til vandløb, søer og kystvande.
  • At grundejere inden for kloakerede områder forpligtes til at tilslutte spildevand til det offentlige kloaksystem samt til at betale tilslutnings- og vandafledningsbidrag herfor i henhold til betalingsvedtægten.
  • At meddele påbud om separatkloakering af fælleskloakerede ejendomme i takt med, at de offentlige fælleskloaksystemer ændres til separatkloakker.
  • At meddele påbud om forbedret rensning af spildevand på ejendomme i det åbne land (ejendomme uden for offentlig kloakering, hvor spildevandsanlæggets kapacitet er mindre end 30 PE).
  • At Hørsholm Kommune kan ekspropriere sig ret til arealerhvervelse, rådighedsindskrænkninger, servitutpålæggelser m.v. i forbindelse med etablering af nye spildevandsanlæg.

Spildevandsplanen forpligter ikke kommunens borgere til alene på baggrund af planen at gennemføre konkrete tiltag, men planen udgør grundlaget for at kunne meddele påbud om ændring af spildevandsforholdene.