Spildevandsplanen medfører ikke direkte udgifter for Hørsholm Kommune. Vedligehold, drift og etablering af kloaksystemer, renseanlæg etc. varetages og finansieres af Novafos. Etablering af private spildevandsanlæg i medfør af spildevandsplanen finansieres af den enkelte grundejer.

Forsyningens udgifter til anlæg og drift finansieres bl.a. ved opkrævning af tilslutningsbidrag, vejvandsbidrag, et fast vandafledningsbidrag og et forbrugsafhængigt vandafledningsbidrag. Spildevandsforsyningsselskaber reguleres af vandsektorloven, som forvaltes af Forsyningssekretariatet, der er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

For at sikre den tilsigtede adskillelse mellem kommunalbestyrelsernes planlægningsopgave og forsyningernes driftsrolle omfatter spildevandsplanen ikke længere spørgsmål af driftsmæssig karakter, investeringsplaner eller oplysninger om f.eks. kloakkernes tilstand mv., herunder renoverings- og tidsfølgeplan.

Investeringsniveauet for 2018 er på ca. 50 mio. kr. Det forventes at dette investeringsniveau fastholdes i planperioden, og der kan således forventes et nogenlunde uændret takstniveau.