Vandområdeplan og udpegede indsatser

Vandområdeplanerne er en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Vandområdeplanerne for anden planperiode er baseret på en opdatering og videreførelse af vandplanerne for første planperiode og gælder fra 2015 – 2021.

Vandområdeplanerne indeholder bl.a. oplysninger om påvirkningerne af vandområderne, beskrivelse af overvågningen af vandområderne, vurderinger af tilstanden i vandområderne, de miljømål, der gælder for det enkelte område, samt et resumé af de indsatser, der skal gennemføres med henblik på at opfylde de fastlagte mål.

Statens MiljøGis er en web-tjeneste, der bl.a. omfatter en grafisk, og detaljeret, fremstilling af vandområdeplanens udpegede indsatser m.v. Til venstre i MiljøGis' skærmbillede kan du vælge mellem en række temagrupper.

Der er ikke udpeget indsatser for renseanlæg i Hørsholm Kommune.

Vandområdeplanen definerer også, hvor der skal ske rensning af spildevandet fra ejendomme i det åbne land, og hvilket renseniveau, der skal opfyldes. Læs mere om dette i afsnit 4.0 Det åbne land.

Der er udpeget et 16 overløbsbygværker i Hørsholm Kommune hvor der skal ske en indsats for af sikre et bedre vandmiljø. Nedenstående kort viser statens MiljøGis for Hørsholm Kommune, hvor der er tændt for temaet "Indsats. Regnbetingede udløb" under temagruppen "Vp2 - Indsatsprogram".

Under afsnit 1.3 Indsatser og prioritering er det beskrevet hvordan indsatsen tilrettelægges.