Kommunalbestyrelsen besluttede i 2013 (kloakseparering i Rungsted Nord), at afkobling af overfladevand på de enkelte ejendomme i oplandet skal ske på frivillig basis.

På samme måde sker afkobling af overfladevand for den planlagte kloakseparering i oplandet til Blårenden (Søvangskvarteret) på frivillig basis.

De kloakoplande, hvor separering på egen grund er frivillig, fremgår af planens kortgrundlag med kloaktypen "Sep-fri".

I disse oplande har den enkelte grundejer selv ansvaret for at afkoble overfladevand fra spildevandet inden for skel, såfremt grundejeren ønsker dette. Alternativt kan grundejer aflede overfladevandet på egen grund, f.eks. ved at nedsive det i faskine.

Grundejere i disse områder opfordres til at foretage separering på egen grund, da dette frigør kapacitet i fælleskloakken og dermed reduceres risikoen for opstuvning af vand til terræn under ekstreme regnhændelser.

Separeringen i Rungsted Nord er afsluttet i 2017 og mange har fået nye skelbrønde og allerede afkoblet tag og overfladevand. Kontakt gerne forsyningen hvis I er i tvivl om, hvordan afkoblingen skal foretages.