Som beskrevet under forhold til statens vandområdeplaner er der udpeget et behov for indsats overfor de overløb fra fælleskloakken, som belaster vandmiljøet.

For at imødekomme statens udpegning af indsatser, har Novafos A/S i 2017 foretaget en modelberegning af afløbssystemet som kortlægger den nuværende belastning fra overløb. Til beregning af overløbsstatistikkerne er anvendt station 5620 ved Sjælsø Renseanlæg i perioden 19-01-2006 til 22-11-2017 (figur 1.3-a).

Der aflastes årligt 99.800 m³ fra overløbsbygværkerne fra et samlet fælleskloakeret befæstet areal på 206 red. ha. Hermed fås en aflastet vandmængde på ca. 485 m³/red. ha. Vandplanernes angiver en miljøøkonomisk retningslinje på 250 m³/red. ha. I gennemsnit aflaster overløbsbygværkerne dermed næsten dobbelt så meget som retningslinjerne.

Kort over årligt aflastede mængder fra regnbetingede for alle overløbsbygværker i Hørsholm Kommune, som beregnet af Novafos A/S i 2017. Størrelsen på den røde cirkel illustrerer størrelsen på den årlige aflastning af opspædet spildevand.

Prioritering og indsats

Novafos skal inden juni 2020 udarbejde en områdeplan der beskriver, hvordan overløbsmængderne – fra de i vandområdeplanen udpegede overløb, samt de overløb som kan påvirke badevandskvaliteten – kan reduceres. Planen skal prioritere en særlig indsats for badevandsstationen syd for Rungsted havn, som i dag ikke opfylder ikke opfylder EU's krav til badevandskvalitet.

Forslaget til planen udarbejdes i samarbejde med Hørsholm Kommune, og planen skal redegøre for de indsatser, der skal laves, herunder tids- og økonomiplanlægning. Planen skal desuden beskrive, hvorledes indsatserne er med til at sikre, at Vandplanens krav og krav til badevandskvaliteten overholdes. I planen skal indgå de 28 onlinemålestationer, der er opsat i Hørsholm.

Ultimo 2019 skal der foreligge et udkast til planen, som beskriver de forventede indsatser. Dette for at sikre, at den endelige plan kan blive afstemt med Statens Vandområdeplaner og dennes tidsfrist for de udpegede overløb.

For øvrige indsatser, der blandt andet omfatter søerne i Søvangskvarteret, i oplandet til Blårenden henvises til nedenstående afsnit samt beskrivelsen af planlagte projekter i afsnit 3.1.

Allerede iværksatte tiltag

I den foregående planperiode har Novafos arbejdet på at få et bedre og mere detaljeret overblik over overløbene i Hørsholm. Der er blevet etableret målestationer for registrering af overløbshændelser fra de væsentligste overløbsbygværker med aflastning til Usserød Å og Øresund. Novafos har opsat målere på 28 ud af de 33 overløb i Hørsholm for at det derved bliver muligt at prioritere indsatsen på et mere oplyst grundlag. Siden 2011 er ca. 30% af overløbene blevet lukket, hvilket vil gøre det nemmere at styre og koncentrere indsatsen.

I 2017 blev der installeret bassinstyring på de største bassiner i kommunen, herunder bassineet ved Bukkeballevej, Bolbroengen og Lundevej (Fase 1 og 2). Styringen går i gang, når en bestemt tærskelværdi for tilledning overskrides på Usserød Renseanlæg. Styringen skal medvirke til en bedre udnyttelse af bassinerne i oplandet. Formålet er at mindske overløbsmængden fra renseanlægget til Usserød Å, da det er en sårbar recipient, og overløbet fra anlægget er et af de største overløb i kommunen. I 2018 går Fase 3 i gang, som er etablering af styring på Stampeengen og Vallerødgade.

I 2017 er der sket en omfattende opdatering, samling og kalibrering af afløbsmodellerne over Hørsholm, og den nye styringsbeskrivelse er også inkluderet. I processen har været benyttet data fra 6-7 flowmålere samt data fra de ovenfor nævnte overløbsmålere. Forsyningen har nu én samlet model over kommunen, som gør det nemmere, blandt andet i styringsøjemed, at få realistiske og brugbare resultater.

Novafos har prioriteret sin indsats de senere år i forhold til de ferske og mere sårbare recipienter. Der er derfor arbejdet meget på planlægning af løsninger med separering af vejvand f.eks. ved Oplandet til Blårenden/Søvangskvarteret. Dette projekt forventes at give forbedrede forhold for flere søer i Hørsholm. Frivillige aftaler med borgerne om at afkoble tagvand i de vejvandsseparerede områder ønskes, men da det er frivilligt, er det ikke sikkert, at der er stor tilslutning.

Separeringsprojektet Rungsted Nord 2012-2017 er nu gennemført, og dette betyder mindre udledning til Øresund. I 2017 blev Smidstrupøre-bassinet renoveret, således at det bliver udnyttet bedre – og mindre overløb til Øresund. I blandt andet Rungsted Syd har der været fokus på at få tv-inspiceret og renoveret ledninger for at sikre, at der ikke sker udsivning af spildevand til vandområder.

Den forventede effekt af tiltag i planperioden

Såfremt alle ejendomme tilslutter sig separat regnvandskloak hvor denne etableres, viser foreløbige beregninger en samlet effekt af planens tiltag som følger, for kilderne renseanlæg, overløb samt nye separate udløb udstyret med BAT-bassin:

Ændring ved fuld
separering
 N
 kg/år kg/år 
 Udløb fra renseanlæg  -1.452 -42 
 Overløb fra fællessystem -166  -40
Udløb fra separate udløb*   361  45
Ændring  -1.257
 -37

 

Den estimerede effekt er ikke baseret på en afløbsmodellering, men ud fra en beregning på baggrund af direkte fjernelse af årlig nedbørsmængde i berørte oplande, og under den forudsætning at overløbsmængden reduceres med samme andel som det fælleskloakerede opland reduceres, hvilket sandsynligvis giver et meget konservativt estimat.