Der findes følgende 5 forskellige overordnede kloakeringstyper i Hørsholm Kommune. Enkelte af nedenstående typer optræder også som private i spildevandsplanens kortværk. 

Type  Beskrivelse
 Fælleskloak  Alt spildevand afledes i samme ledningsnet (både overfladevand og husspildevand).
 Separatkloak  Overfladevand og husspildevand afledes i hver sin ledning
 Sep-fri  Separatkloak med frivillig afkobling af overfladevand (vejvand er separeret).
 Sep-vej  Kun vejvand afledes i regnvandsledning.
 Spildevandskloak  Kun husspildevand afledes til offentlig kloak (overfladevand håndteres af grundejer).

Kloaktypen Sep-fri er defineret for at sikre at grundejer ikke kan tvinges til at separere på egen grund. Det er besluttet, at afkobling af regnvand på de enkelte ejendomme i oplandet skal ske på frivillig basis. Den enkelte grundejer har selv ansvaret for at afkoble regnvand fra spildevandet inden for skel, såfremt grundejeren ønsker dette. Alternativt kan grundejer aflede regnvandet på egen grund, f.eks. ved at nedsive det i faskine.

Bemærk at der ikke kan opnås tilbagebetaling af tilslutningsbidrag i oplande af typen "Sep-fri".

Den nuværende fordeling af kloakeringstyper i Hørsholm Kommune inklusiv privat kloakopland er herunder summeret efter hvilket renseanlæg der ledes spildevand til. Langt hovedparten af oplandsarealet er fortsat fælleskloakeret.

Arealer (ha) Usserød Vedbæk (Rudersdal)
Total areal 1290,6 33,2
Fælles 780,1 23,7
Priv-fælles 4,9 0
Separat 286,8 9,4
Priv-separat 13,8 0
Spildevand 192,5 0
Vejafvand 12,7

0

 

Alle oplande og kloakeringstype fremgår af spildevandsplanens detailkort.

Her er det også muligt at få informationer om udløb og udløbsmængder.

Tryk på link herunder for at se skematiske opgørelser for kloakoplande og udløb. Bemærk, at det er valgt at vise alle registrerede regnvandsudløb (type SR) i udløbsskema. I nogle tilfælde er det bidragydende areal endnu ikke defineret. I disse tilfælde er udløbet angivet uden oplandsareal.

Oplandsskema: Status og plan

Udløbskema: Status og plan

Lokal håndtering af overfladevand (delvis udtræden)

Spildevandsplanen skal udpege de områder, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at ophæve tilslutningsretten- og pligten helt eller delvist. Hvis ikke dette gøres, kan der ikke ske en tilbagebetaling af tilslutningsbidraget.

Hørsholm Kommune er indstillet på at ophæve tilslutningspligten for regnvand for alle ejendomme i kommunen, såfremt ejeren måtte ønske det, og kan redegøre for alternativ bortskaffelse af regnvandet på en måde som kommunen kan acceptere. Bortskaffelse kan ske ved nedsivning eller udledning til nærliggende vandløb eller lignende. Novafos afgør i hvert enkelt tilfælde, om ejeren kan få tilbagebetalt regnvandets andel af tilslutningsbidraget. Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag er et væsentligt virkemiddel i forhold til at fremme lokal afledning af regnvand, hvilket især er vigtigt i fælleskloakerede områder.

Det er ikke muligt at opnå tilbagebetaling af tilslutningsbidrag i oplande hvor der findes en separat regnvandskloak, dvs. typerne separatkloak og sep-fri. Det er ligeledes ikke muligt at opnå tilbagebetaling af tilslutningsbidraget i tilfælde, hvor der i spildevandsplanen eller tillæg til denne forelægger et konkret projekt til omlægning af kloaktypen i pågældende opland til separat regnvandskloak, dvs. typerne separatkloak og sep-fri.