Der gives ikke tilladelse til at aflede drænvand eller grundvand til fælleskloakerede spildevandssystemer eller til separate spildevandsledninger.

Kloakledningerne er normalt ikke dimensioneret til at håndtere uvedkommende vand. Det gælder blandt andet vand fra mark og haver, fejlslutninger, indsivning af grundvand med videre. Kloaksystemet og renseanlægget har ikke kapacitet til denne vandmængde. Dette vand må, efter tilladelse fra kommunen, afledes til søer, grøfter, vandløb og dræn og forholdet administreres efter Vandløbsloven,

Dog gives der tilladelse til at tilslutte omfangs- og indskudsdræn, der er etableret for at tørholde og beskytte bygninger. I disse tilfælde må der kun afledes ubetydelige vandmængder, der er mindre end 1/10 af normal afledning, hvilket svarer til ca. 25 m3/år for et grundareal på 1.000 m2. Hvis der er kapacitet i regnvandssystemet, kan der gives tilladelse til permanent afledning af grundvand til separate regnvandsledninger.