Ansvaret for at håndtere afstrømningen af regnvand er fordelt på to hænder; hos spildevandsselskaberne (hverdagsregn) og hos kommunerne (skybrud).

Serviceniveauet for hverdagsregn defineres i spildevandsplanen og målsætningen for ekstreme hændelser ligger i klimatilpasningsplanen. Begge dele fastlægges af kommunen.

Hverdagsregn

Forsyningen skal sikre et serviceniveau defineret ved vand til terræn for hverdagsregn. Hørsholm Kommune har defineret et serviceniveau, der sikrer at regnvand kun må stige til terræn hvert 5. år i oplande med separatkloak og hvert 10. år i fælleskloakerede områder.

De regnvandsprojekter som udføres i planperioden dimensioneres for vand til terræn hvert 5. år og er sikret med en klimafaktor der tager hensyn til de forventede øgede nedbørsmængder over en 100 års periode.

Læs mere om de præcise krav til dimensionering af kloaksystemer i Hørsholm Kommune under afsnit 5.9 Serviceniveau og dimensionering.

Skybrud og nedbørshændelser der overskrider serviceniveau
Novafos har ikke pligt til at håndtere regnhændelser som overstiger ovenfor beskrevne serviceniveau.

Der er dog mulighed for at Novafos kan medfinansiere klimatilpasning for skybrudsregn, men det en forudsætning at forsyningen kan indregne investerings- og driftsudgifterne i taksterne. Det er forsyningssekretariatet der afgør om et projekt kan medfinansieres af spildevandsforsyningen.

Denne spildevandsplan indeholder ikke projekter hvor Novafos medfinansierer kommunalt initierede projekter til håndtering af overfladevand over terræn.

Typiske projekter som udføres med medfinansieringsmidler fra forsyningsselskaber er rekreative områder med kuperet terræn, som forsinker regnvandet, eller forsænkede fodboldbaner og skateboardramper, der også kan fungere som forsinkelsesbassiner, når det regner mere end normalt (dvs. gentagelsesperioder der overstiger forsyningens serviceniveau). Hvis Novafos i planperioden skal medfinansiere et kommunalt klimatilpasningsprojekt, skal Hørsholm Kommune fastlægge det serviceniveau, som klimatilpasningsprojektet skal leve op til. Det vil sige hvor højt vand må stå over terræn ved regnhændelser kun forekommer meget sjældent (f.eks. én gang hvert 100 år).

Ved ekstremhændelser som medfører, at vand skal afledes på terræn, er der i 2017 udarbejdet et nyt skrift 31 af Spildevandskomiteen. Skriftet anviser metoder til at fastlægge et generelt, eller forskellige lokalt baserede serviceniveauer, som fastsætter hvor højt vand må stå over terræn ved meget ekstreme nedbørshændelser (op til 100 års hændelser).

Som udgangspunkt er alle områder i Hørsholm Kommune ligestillede jf. ovenstående serviceniveau. Der åbnes dog op for, at der fremadrettet kan udlægges områder med ændret serviceniveau ved et politisk besluttet tillæg til spildevandsplanen og/eller i klimatilpasningsplanen. Et lokalt baseret serviceniveau kan således opnås ved større projekter, såfremt der fyldestgørende kan redegøres for, at det gængse servicemål skaber en ubalance mellem forventede skadesudgifter ved oversvømmelse og løsnings­omkostningerne.

For at kunne ændre serviceniveauet, skal der redegøres for de forventede skadesomkostninger ved en given nedbørsmængde, før og efter at klimatilpasningerne er gennemført. Udgiften til etableringen af løsningen samt drift og vedligehold medregnes. Ved analysen beregnes det niveau for klimatilpasning, hvor investeringen er udgiftsneutral.

Servideniveau for risikoområder vil blive fastlagt i forbindelse med revision af Hørsholm Kommunes klimatilpasningsplan.