Det er primært regnvand der medfører problemer i kloaksystemet, særligt da det tidligere er blevet opbygget til at modtage mindre mængder regnvand end det gør i dag. Derfor har Hørsholm Kommune siden Tillæg til Spildevandsplan 2009 indført en begrænsning på hvor meget regnvand, der kan afledes direkte til kloakken. Begrænsningen indføres ved at sætte et maksimum for den befæstelsesgrad - med afledning til kloak - der kan etableres uden tilbageholdelse eller forsinkelse af regnvand. Graden afhænger af hvilken type aralanvendelse, der er tale om.

Begræsningen er gældende fra 22. februar 2010, dvs. den omfatter alle ændringer fra denne dato og fremefter. Eksisterende befæstelser der lå over grænsen ved skæringsdatoen vil ikke blive reguleret, men enhver ændring i sådanne befæstelser vil ske med den eksisterende befæstelsesgrad som grænse.

Anvendelse  Maks. befæstelsesgrad* 
 Bolig, lav  0,25
 Bolig: Etage/blokke/tæt lav  0,40
 Erhverv, center  0,70
 Erhverv, industri  0,50
 Service: institutioner, stationer, havn etc.  0,60
 Rekreativt: Parker, grønne områder  0,10

 

*Bemærk at befæstelsesgraden ikke er det samme som bebyggelsesgraden.

 

Med maks. befæstelsesgrad menes den maksimale del af grundarealet, der må befæstes og aflede regnvand direkte til kloak uden forsinkelse eller tilbageholdelse. Ved blandet bolig og erhverv gælder de grænser, der er for tilsvarende boligområder. Eksempelvis vil butikker i stueetagen af boligblokke tælle som Bolig: etage/blokke.

Ved beregning af befæstelsesgraden indgår befæstelsens afledningskoefficient, dvs. i hvor høj grad vandet strømmer direkte af det befæstede areal og til kloak.

Belægningstype afledningskoefficient
Tagflader 1,0
Tætte terrænbelægninger (asfalt, beton etc.) 1,0
Belægninger med grus- eller græsfuger 0,8
Grusbelægninger 0,6
Grønne områder uden belægning 0,1

 

Maksimale befæstelsesgrader fastsættes i tilslutningstilladelsen ved nybyggeri, nyopførelse samt til-/ombygninger.

Som grundejer eller projektudvikler er det dit ansvar at overholde den maksimale befæstelsesgrad og ikke aflede mere regnvand til den offentlige kloak end tilladt.

Grundejer/projektudvikler skal ansøge kommunen om tilslutningstilladelse til kloak i forbindelse med nybyggeri, nyopførelse samt til-/ombygninger, der kræver byggetilladelse.

Hvis den maksimale befæstelsesgrad overskrides, skal du nedsive (eller på anden vis tilbageholde) regnvand svarende til det areal, som befæstelsesgraden er overskredet med.

Dette kan ske ved at:

  • Reducere det befæstede areal, der leder regnvand til kloak (fx ved at fjerne fliser og asfalt).
  • Nedsive, forsinke eller på anden vis anvende tag- og overfladevand på grunden (fx via regnbed, faskine, grønt tag, regnvandstønde eller lignende).

Eksempel:

En grund afleder fra 50% asfalt (afledningskoefficient 1) og 40% græsarmering (afledningskoefficient 0,4). De sidste 10% af grunden nedsiver. Den samlede befæstelsesgrad i forhold til afledning til kloak bliver 50%*1 + 40%*0,4 = 0,66. Bemærk at de sidste 10% ikke indgår, da der ikke afledes til kloak herfra. Med maks. befæstelsesgrad menes den maksimale del af grundarealet, der må befæstes og aflede til kloak uden forsinkelse eller tilbageholdelse. Overskrides denne grænse, skal der etableres forsinkelse eller tilbageholdelse.

Eksempel:

22. februar 2010 havde et parcelhus en befæstelsesgrad på 0,35, hvilket ikke medførte regulering. Senere ønskes det befæstede areal udvidet til at udgøre 40% af arealet. Der skal derfor samtidigt etableres forsinkelse/tilbageholdelse/nedsivning svarende til 5% af arealet.

I nedenstående afsnit kan du læse nærmere om den maksimale befæstelsesgrad for grundejere og for større områder som projektudvikles.

Niveau 1:

Relevant for grundejeren
Nedenstående gælder for et matrikelnummer eller flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal holdes samlet.

Af nedenstående tabel fremgår de maksimale befæstelsesgrader for ejendomme/matrikler, der afleder overfladevand til offentlig kloak.

Arealanvendelse Maksimal befæstelsesgrad,

Ejendom/Matrikel

Bolig - åben lav 0,25
Bolig: Etage/blokke/tæt lav 0,40

 

Hørsholm Kommune vil i tilslutningstilladelsen tage udgangspunkt i de maksimale befæstelsesgrader angivet i ovenstående tabel samt i følgende principper:

  • Ved nyopførelse kan tag- og overfladevand ledes til kloakken, hvis den tidligere ejendom har været tilsluttet med overfladevand. Hvis befæstelsesgraden overskrides i forhold til herover anførte befæstelsesgrader, skal den forøgede regnmængde som udgangspunkt håndteres på egen grund. Kan tagvandet, dokumenteret, ikke nedsives, skal det forsinkes inden afledning til kloakken.
  • Ved tilbygninger i allerede kloakerede områder må den tilladte befæstelsesgrad ikke overskrides. Hvis befæstelsesgraden overskrides, skal den forøgede regnmængde som udgangspunkt håndteres på egen grund. Kan tagvandet, dokumenteret, ikke nedsives, skal det forsinkes inden afledning til kloakken.

Niveau 2:

Relevant for projektudvikler og forsyningen
Gælder for større områder, inkl. bebyggede områder og veje/stier/pladser. Niveauet er relevant for projektudvikleren og forsyningen (ved byudvikling for nye lokalplanlagte områder).

Fastsættelse af den maksimale befæstelsesgrad er afhængig af den arealanvendelse, der er angivet i kommuneplanens arealtyper, og følger som udgangspunkt ovenstående tabel over anvendelsestyper.

Hvor bebyggelsens art, eller lokal håndtering af regnvand, gør det muligt at reducere den afledte vandmængde yderligere, kan maksimale befæstelsesgrad blive skærpet ved ny lokalplanlægning.

For specielle områdetyper, som fx erhverv, centerområder, områder til offentlige formål, kan den angivne maksimale befæstelsegrad justeres af Hørsholm Kommune i dialog med forsyningen.

For områdetyper, som ikke er angivet i tabellen herover, som fx erhverv, centerområder, områder til offentlige formål, fastlægges den maksimale befæstelsesgrad af Rudersdal Kommune i dialog med forsyningen.