Separeringsprojekter

Af spildevandsplanens kortgrundlag fremgår hvor der skal foretages en separering af fælleskloakken i planperioden.

Den konkrete udvælgelse og rækkefølge af separeringsprojekterne sker i samarbejde mellem Novafos og Hørsholm Kommune.

De 2 vigtigste parametre for udvælgelse af fremtidige områder til separering er:

 • Projektet skal bidrage til at løse klimaudfordringerne ved de stigende regnmængder, så gældende serviceniveau for vand til terræn hvert 5. år er overholdt. For nærmere oplysninger herom henvises til afsnit 5.9. Serviceniveau og dimensionering.
 • Projektet skal tage hånd om miljøproblemerne ved udledning af spildevand til naturen, så spildevand ikke er til hinder for målopfyldelse i vores vandområder.

Novafos har netop færdiggjort separatkloakeringen i Rungsted Nord i 2017, og Søvangskvarteret er den næste bydel som er planlagt separeret. Søvangskvarteret udgør hovedparten af oplandet til Blårenden, og er defineret som området syd for Rungstedvej, dvs. syd for den stiplede linie i kortudsnittet herunder.

Begge projektområder er udvalgt på baggrund af mange oversvømmelser ved hændelsen i 2010, og områderne er desuden defineret som risikoområder jf. Hørsholm Kommunes Klimatilpasningsplan 2014.

Separering af oplandet til Blårenden

Hele oplandet til Blårenden, som defineret i det tidligere Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012-2016, er vist med rødt omrids i nedenstående figur. Dele af oplandet er allerede separeret jf. planens detailkort (nyt vindue). Det drejer sig bl.a. om oplandet til søen ved søvang 20 (opland A27), hvor der ikke vil ske yderligere separering.

Ved separeringen etablerer Novafos nye regnvandsledninger ved siden af de eksisterende fællesledninger. Regnvandsledningerne dimensioneres så de kan håndtere alt overfladevand fra både vejarealer og de private grunde. De nye regnvandsledninger leder overfladevandet til Blårenden i udløb nr. U100 ved mindre regnskyl og ved større regnskyl med overløb til nedenstående søer. Systemløsningen med en first flush ledning direkte til Blårenden betyder, at den første del af et regnskyl, der indeholder den største del af suspenderede stoffer, og dermed den største del af de forurenende stoffer, ledes forbi søerne. First flush systemet vil også inkludere søen ved søvang 20. Systemet etableres, således at kritisk kote ikke overskrides, fx. ved brug af højvandsalarm og nødoverløb.

Udløb til søer er ikke indtegnet på det digitale kort, da placeringen endnu ikke er fastlagt. Herunder er dog angivet hvilke matrikler der kan forventes at skulle benyttes til udløbsbygværker:

Udløbsnr Matrikel
U101 Dronningedam 13a, Hørsholm By, Hørsholm 
U102 Slotssøen 17a, Hørsholm By, Hørsholm
U103 Elledammen 7as, Hørsholm By, Hørsholm
U104 Kohavedam/Gluds Dam 4 a, Hørsholm By, Hørsholm
U105 Alsmosen 7hø, Vallerød By, Hørsholm
U106 Lille Sø (ved Tjørnevej) 4fy, Usserød By, Hørsholm
U108 Uldsø 80a, Hørsholm By, Hørsholm
U109 Søvang Sø -

Formålet med separering af oplandet til Blårenden er at sikre, at serviceniveauet kan overholdes og at:

 • Udledning af opspædet husspildevand til søer og vandløb herunder Usserød Å reduceres.
 • Udledning af overfladevand til søer og vandløb skal udføres på en måde, der reducerer tilførslen af stoffer til skade for disse vandområder.

Separeringen af oplandet til Blårenden forventes afsluttet i 2023.

Kortudsnit over en del af Hørsholm Kommune. Det røde omrids viser oplandet til blårenden, som indeholdes i separatkloakeringsprojektet som defineret i det tidligere Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012-2016. Den stiplede linje indikerer en underopdeling af oplandet, med Søvandskvarteret syd for linjen.

Der etableres et separat regnvandssystem fra såvel vejarealer som fra ejendomme/matrikler i området. Afkobling af overfladevand på de enkelte ejendomme i oplandet skal ske på frivillig basis. Den enkelte grundejer har således selv ansvaret for at afkoble overfladevand fra spildevandet inden for skel, såfremt grundejeren ønsker dette. Alternativt kan grundejer aflede overfladevandet på egen grund, f.eks. ved at nedsive det i en faskine. Overfladevand fra vejarealer tilkobles det ny regnvandssystem når dette er funktionsdueligt.

Det skal bemærkes at det fortsat kræves separering på egen grund ved større omlægninger af kloak på egen grund, f.eks. ved genopbygning af nedrevne ejendomme og/eller nybyggeri.

Det er vigtigt at så mange grundejere som muligt foretager separering på egen grund. Separering forhindrer udledning af opspædet spildevand til vandløb og søer, og separering sikrer, at det er regnvand og ikke opspædet spildevand, som oversvømmer kældre og huse ved meget kraftig regn.

Ud over oplandet til Blårenden er der planlagt ændring af kloakeringsformen for et antal mindre områder. Disse er beskrevet under afsnit 3.1.1. og 3.1.2. og fremgår desuden af planens digitale kortgrundlag.

 

Nedenstående fire områder er udlagt til separering i denne planperiode, som led i nybyggeri. Alle fire områder er udlagt til boligbyggeri og områderne er i dag fælleskloakerede.

Bemærk at Hannebjerg (Louis Petersensvej 11) er en del af området Nattergalevej (opland A34A) som er beskrevet under afsnit 3.1.2. om projekter i risikoområder.

De øvrige tre områder er udlagt til separering i 2019-2020.

Kortudsnit over en del af Hørsholm Kommune omkring Rungstedvej. Der er i kortet indskrevet fire adresse, hvor separatkloakering er planlagt inden udgangen af planperioden for Spildevandsplan 2018-2024.

I Hørsholm Kommunes Klimatilpasningsplan beskrives en række områder, som har forhøjet risiko for at blive oversvømmet ved kraftig regn. Med udgangspunkt i disse, og senere identificerede risikoområder, har Novafos A/S og Hørsholm Kommune planlagt en række projekter som skal løse problemet. De beskrevne projekter er udformet således at der ikke skal forekomme spildevand fra fælleskloak oftere end hvert 10. år, og fra regnvandskloak hvert 5. år. Områderne er udvalgt fordi de er såkaldte "risikoområder", hvor der er større risiko for spildevand på terræn ved større regnskyl.

Projekterne omfatter følgende metoder:

 • Lokal afledning af regnvand (LAR), herunder nedsivning og fordampning.
 • Afkobling fra kloaksystemet
 • Tilbageholdelse og forsinkelse af regnvand.
 • Større dimensioner på kloaksystemet.

I planperioden er der i følgende 6 ud af 17 risikoområder planlagt anlæg for at sikre serviceniveauet for vand til terræn:

 • Kokkedalsvej – Hjortevej mm. (Hospitalsgrunden/PH-park) - Risikoområde 2 i Klimatilpasningsplan
 • Hasselvej mm. - Risikoområde 6 i Klimatilpasningsplan
 • Bolbrovej – Nattergalevej mm. - Risikoområde 7 i Klimatilpasningsplan
 • Bolbrovænge - ikke udpeget i Klimatilpasningsplan
 • Bolbrovej -Vallerødgade - ikke udpeget i Klimatilpasningsplan
 • Bolbrovej - Stadionallé - ikke udpeget i Klimatilpasningsplan

Kokkedalsvej – Hjortevej mm. (figur 3.1.2-a)

Oplandet til Hjortevej er et risikoområde, da fælleskloakken her også håndterer regn- og spildevand fra opstrøms liggende områder. Dette problem kan forværres hvis ikke der indtænkes separat regnvandshåndtering for den nye PH-park, dvs. den gamle hospitalsgrund. Foruden andre lokale regnvandsløsninger i området, er der derfor i PH-park-projektet planlagt en regnvandssø (ID: HGR1), som skal håndtere regnvand fra de nye boliger. Novafos A/S etablerer også et nye fællesbassin på PH-park-grunden (ID: HGF1), som sammen med det eksisterende bassin på Birkevej (ID: 229000B) skal sørge for at fællesledningen på Hjortevej overholder serviceniveauet. Det kræver en neddrosling af udløbet fra det nye fællesbassin (HGF1). Placeringen af de 2 nye bassiner fremgår af figur 3.1.2-a.

Hasselvej mm. (figur 3.1.2-a)

Oplandet til Hasselvej er fælleskloakeret, og grundet en kombination af stort terrænfald og høj urbanisering, er flere ejendomme på Hasselvej i risiko for oversvømmelse med kloakvand ved kraftige regnskyl. For at mindske risikoen planlægges vejvand fra Birkevej og Hasselvej separeret fra fællessystemet (ID: A29D) og koblet til regnvandssøen på hospitalsgrunden. Langs Gyvelvej og dennes sideveje (ID: A29E) bliver der etableret vejbede for at forsinke og nedsive vejvand. Faskinerne under vejbedene anlægges med overløb og dræn til fælleskloakken pga. begrænset nedsivningsevne. Der idriftsættes 18 vejbede i 2019.

Kortudsnit fra Hørsholm Kommunes digitale spildevandskort. Fælleskloakledninger er vist med rød streg, og oplandenes status er vist med enten lyserød eller grøn farve, svarende til hhv. fælleskloakeret og separatkloakeret. Hvis oplandet er skraveret, indikerer dette at den viste oplandstype ikke er status, men et planlagt tiltag. "R" viser placeringen af et regnvandsbassin, og "B" indikerer placeringen af et fællesbassin.

Kortudsnit fra Hørsholm Kommunes digitale spildevandskort. Fælleskloakledninger er vist med rød streg, og oplandenes status er vist med enten lyserød eller grøn farve, svarende til hhv. fælleskloakeret og separatkloakeret. Hvis oplandet er skraveret, indikerer dette at den viste oplandstype ikke er status, men et planlagt tiltag. "R" viser placeringen af et regnvandsbassin, og "B" indikerer placeringen af et fællesbassin.

Området syd for ovenstående kortudsnit var allerede i den tidligere spildevandsplans Tillæg 3 udlagt til separatkloakering. Overfladevand afledes til Alsmosen.
Vej- og tagvand fra Opnæsgård (tidligere Tillæg 2) er separeret og området nord for Opnæsgård (Opland B1-4S) er i 2018 i gang med at blive separatkloakeret. Overfladevand afledes til Vallerød Mose.

Bolbrovej – Nattergalevej mm. (ID: A34A) (figur 3.1.2-b)

Som beskrevet i Hørsholm Kommunes spildevandsplan, er der mellem Bolbrovej og Nattergalevej øget sandsynlighed for oversvømmelse af huse ved ekstrem regn.Oplandet er i dag fælleskloakeret, og den foreløbige plan er dels at føre vejvand fra opland A34A til en mindre sø i oplandet, og dels at etablere et bassin på Nattergaleengen (ID: UBNA), hvor regnvandet kan nedsive og fordampe.

De kommende rækkehuse på Luis Petersensvej 11-13 (Hannebjerg-projektet) er indeholdt i dette projekt, og separatkloakeres i 2018.

Da regnvandet bl.a. føres til en naturbeskyttet sø, skal der anvendes alternative glatførebekæmpelsesmidler om vinteren på A-vejene i området. Om regnvand fra private matrikler skal kunne kobles på, er endnu ikke besluttet.

Kortudsnit fra Hørsholm Kommunes digitale spildevandskort. Fælleskloakledninger er vist med rød streg, og oplandenes status er vist med enten lyserød eller grøn farve, svarende til hhv. fælleskloakeret og separatkloakeret. Hvis oplandet er skraveret, indikerer dette at den viste oplandstype ikke er status, men et planlagt tiltag. "R" viser placeringen af et regnvandsbassin.

Kortudsnit fra Hørsholm Kommunes digitale spildevandskort. Fælleskloakledninger er vist med rød streg, og oplandenes status er vist med enten lyserød eller grøn farve, svarende til hhv. fælleskloakeret og separatkloakeret. Hvis oplandet er skraveret, indikerer dette at den viste oplandstype ikke er status, men et planlagt tiltag. "R" viser placeringen af et regnvandsbassin.

Bolbrovænge – Bolbrovej (figur 3.1.2-c)

Bolbrovænge er fælleskloakeret, og kloakken har overløb til Bolbrorenden. Det er planlagt, at der på den relativt stille vej skal etableres vejbede, hvorfra vejvandet skal nedsive. Vejen er af kategori B, så Hørsholm Kommune anvender ikke vejsalt som glatførebekæmpelsesmiddel her om vinteren, og nedsivning vil derfor ikke være problematisk i forhold til grundvandsmagasinet.

Kortudsnit fra Hørsholm Kommunes digitale spildevandskort. Fælleskloakledninger er vist med rød streg, og oplandenes status er vist med enten lyserød eller grøn farve, svarende til hhv. fælleskloakeret og separatkloakeret. Hvis oplandet er skraveret, indikerer dette at den viste oplandstype ikke er status, men et planlagt tiltag.

Kortudsnit fra Hørsholm Kommunes digitale spildevandskort. Fælleskloakledninger er vist med rød streg, og oplandenes status er vist med enten lyserød eller grøn farve, svarende til hhv. fælleskloakeret og separatkloakeret. Hvis oplandet er skraveret, indikerer dette at den viste oplandstype ikke er status, men et planlagt tiltag.

Bolbrovej – Vallerødgade (ID: B9A) (Figur 3.1.2-d)

Oplandet til Vallerødgade er fælleskloakeret. Der etableres et separat regnvandssystem fra såvel vejarealer som fra ejendomme/matrikler i området, og regnvandssystemet kobles på den allerede etablerede regnvandskloak i Rungsted Nord, som har udløb i Øresund. Der er planlagt at etablere regnvandsstik, så grundejere får mulighed for at separere på egen grund. Der er ikke tilslutningspligt, men grundejere opfordres til at separere på egen grund, da det vil mindske risikoen for oversvømmelse fra fælleskloakken.

Det skal bemærkes at der fortsat kræves separering på egen grund ved større omlægninger af kloak, f.eks. ved genopbygning af nedrevne ejendomme og/eller nybyggeri.

Bolbrovej – Stadionalle (Figur 3.1.2-d)

Den del af Stadionalle, der afvander mod Bolbrovej, er fælleskloakeret. I 2017 blev der anlagt en faskine, der fremover skal forsinke og nedsive regnvand fra Hørsholmhallen og Stadionalle og ned til Bolbrovej, samt de tilknyttede P-pladser. Regnvandskloakering af vej og P-pladser med tilslutning til faskinen er planlagt i foråret 2018. Her skal anvendes alternative glatførebekæmpelsesmidler om vinteren.

Kortudsnit fra Hørsholm Kommunes digitale spildevandskort. Fælleskloakledninger er vist med rød streg, og oplandenes status er vist med enten lyserød eller grøn farve, svarende til hhv. fælleskloakeret og separatkloakeret. Hvis oplandet er skraveret, indikerer dette at den viste oplandstype ikke er status, men et planlagt tiltag.

Kortudsnit fra Hørsholm Kommunes digitale spildevandskort. Fælleskloakledninger er vist med rød streg, og oplandenes status er vist med enten lyserød eller grøn farve, svarende til hhv. fælleskloakeret og separatkloakeret. Hvis oplandet er skraveret, indikerer dette at den viste oplandstype ikke er status, men et planlagt tiltag.