Næsten alt spildevand fra Hørsholm Kommune afledes til Usserød Renseanlæg. Hertil kommer en betydelig spildevandsmængde fra Fredensborg og Rudersdal kommuner, svarende til 1/3 af den samlede mængde spildevand til anlægget.

Usserød Renseanlæg er et mekanisk, biologisk, kemisk renseanlæg (MBNDKF), der er dimensioneret til at modtage spildevand fra 50.000 personer. Anlægget er godkendt til at behandle 13.100 m³ spildevand pr. døgn, svarende til 4,8 mio. m³/år.

Anlægget udleder renset spildevand til Usserød Å.

Belastningen svinger mellem 3.500.000 og 5.000.000 m³ spildevand/år, og omregnes spildevandets indhold af næringsstof til PE, dvs. personækvivalenter, svinger belastningen mellem 31.000 og 49.000 PE. Anlægget er dimensioneret til 50.000 PE. I 2017 blev der udledt ca. 4.050.000 m³ renset spildevand med et samlet stofindhold på 20.500 kg total-kvælstof, 600 kg fosfor og 5.400 kg organisk stof (Bi5-mod).

Miljøstyrelsen kontrollerer anlæggets udledning ved 24 årlige flowproportionale døgnprøver. De sidste 7 år har der ikke været overskridelser af anlæggets udlederkrav.

Spildevandsbelastningen består hovedsageligt af husholdningsspildevand, da der ikke i oplandet er industrivirksomheder eller andre kilder til særligt næringsrigt eller kemikaliebelastet spildevand. Dette afspejles også i den stabile drift af renseanlægget, idet der ikke er problemer med kemikalier, der kan hæmme nedbrydningsprocesserne, eller kraftige fluktuationer i sammensætningen af spildevandet mht. indholdet af organisk stof, næringsstoffer og lignende.

Den hydrauliske kapacitet er næsten fuldt udnyttet, når der ses bort fra reservekapaciteten i bassiner. Der er i alt 6.760 m³ bassinkapacitet til at opsamle ekstra spildevand ved kraftig regn til efterfølgende rensning når belastningen er faldet igen.

Det vurderes at spildevandsbelastningen af renseanlægget samlet set ikke vil ændre sig væsentligt i planperioden. Stigningen i befolkning forventes til fulde at blive kompenseret af den lavere hydrauliske belastning som følger af den løbende indsats for separering af fælleskloakken. Der er derfor ikke planlagt væsentlige udvidelser eller ændringer af anlægget i planperioden.

Spildevand til- og fra nabokommuner

Fra nabokommune: Usserød Renseanlæg modtager spildevand fra Rudersdal Kommune fra erhvervsområdet umiddelbart øst for Hørsholm Slotssø (Forskerparken SCION/DTU, Isterød og Høsterkøb samt Ubberød og Brådebæk, i alt ca. 2.100 PE). Desuden modtager Usserød Renseanlæg spildevand (omkring 7.000 PE) fra Kokkedal i Fredensborg Kommune. For oplysninger om disse oplande henvises til spildevandsplanen for Rudersdal og Fredensborg.

Yderligere afledes et mindre fælleskloakeret opland (ID: C1) ved Smidstrup til Vedbæk Renseanlæg i Rudersdal Kommune.

Området omkring Landsbyen og Sjælsmark Kaserne ledes til Sjælsmark Renseanlæg. Anlægget er beskrevet i Allerød Kommunes spildevandsplan (nyt vindue).

Slambehandling

Der blev i 2017 produceret 3.074 tons spildevandsslam med et tørstofindhold på gennemsnitligt 23 % på Usserød Renseanlæg. De sidste år har den årlige mængde slam produceret været forholdsvis stabil.

Eftersom Usserød Renseanlæg ejes og drives af Novafos, er det forsyningen som beslutter hvorledes spildevandsslammet skal bortskaffes (indenfor lovens rammer). Spildevandsslammet bortskaffes til udspredning på landbrugsjord af en privat transportør.

Spildevandsslammet overholdt i 2013 - 2017 grænseværdierne for udbringning på landsbrugsjord. Slammet udspredes fortrinsvist i andre kommuner, men det afhænger alene af, hvilke aftaler den private transportør kan indgå med landbrug. Så længe slammet overholder grænseværdierne for miljøfremmede stoffer, kan det udspredes uden forudgående tilladelse hvis øvrig lovgivning er overholdt.