Næsten alt spildevand i Hørsholm Kommune afledes til Usserød Renseanlæg. Spildevandsrensningen er således allerede i dag centraliseret indenfor kommunegrænsen.

Hørsholm Kommune og Novafos har sammen med nabokommunerne et mål om at optimere spildevandsrensningen i hele forsyningsområdet både økonomisk, miljømæssigt og energiteknisk.

I samarbejdet om ny renseanlægsstruktur er det tanken, at der i fremtiden etableres ét større renseanlæg, som erstatter flere af de mindre eksisterende anlæg i Hørsholm Kommune og nabokommunerne. Det nye renseanlæg kan bygges som et barmarksanlæg eller som en udvidelse af et af de eksisterende renseanlæg. Udledningen fra det nye renseanlæg forventes at ske til Øresund.

I planperioden udarbejdes en strukturanalyse som skal vurdere forskellige scenarier for den fremtidige spildevandshåndtering. Parametrene for analysen dækker både anlægs- og driftsøkonomi, miljøparametre, spildevandshåndteringens energibalance og renseanlæggets robusthed i forhold til fremtidige rensekrav. Analysen skal resultere i en anbefaling for en ny rensestruktur som imødeser ovenstående parametre.

På baggrund af anbefalingens godkendelse vil Novafos udarbejde en implementeringsplan for den fremtidige rensestruktur.