Inden for fastlagt opland i spildevandsplanen er det som udgangspunkt kloakforsyningen, Novafos A/S, der står for etablering, drift og vedligeholdelse af stikledninger frem til grundgrænsen, mens grundejeren inden for eget areal er forpligtet til, for egen regning, at bekoste udførelse og vedligeholdelse af ledninger.

Grænsen mellem offentlig og privat ledning i den mest almindelige situation fremgår af figuren herunder, hvor grænsen er matrikelskel.

For mere specielle tilfælde se denne informationsfolder.

Skitsetegning over skellet mellem privat kloak og offentlig kloak.

Stikledning, der passerer fremmed ejendom, tilhører Novafos A/S fra hovedledningen helt frem til ejendommens skelgrænse, medmindre det af en tinglyst deklaration fremgår, at stikledningen er privat.

Specielt om flytning af stik


Stik til kloak skal placeres ved grundgrænsen i forhold til den matrikulære ejendom, jf. miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4
Hver ejendom har som udgangspunkt ret til at kunne aflede ved gravitation fra stueplan.

Såfremt et spildevandsselskab af forskellige årsager tidligere har placeret et eller flere stik inden for grundgrænsen er selskabet berettiget til at flytte stikket, f. eks. i forbindelse med separatkloakering.
Spildevandsselskabet er ikke forpligtet til at opretholde et stiks placering, heller ikke som følge af hævd

Såfremt en række ejendomme udtræder for tag- og overfladevand kan placering af stik for vejmatrikler blive flyttet, hvis f. eks. spildevandsselskabet ikke skal håndtere tag- og overfladevand. Hovedledningen i vej kan herefter blive en del af vejens udstyr, hvis den alene eller hovedsagelig håndtere vejvand.