Overordnet målsætning

Hørsholm Kommune ønsker overordnet at forbedre den generelle miljøtilstand i kommunens søer og vandløb, og tillige at sikre en god badevandskvalitet i Øresund. Kommunen skal samtidig klimajusteres, så borgerne sikres imod spildevand på terræn ved de voldsomme regnskyl, som sandsynligvis bliver både kraftigere og hyppigere i fremtiden.

Disse mål kan kun opnås hvis Hørsholm Kommune, forsyningen, Novafos A/S, og kommunens borgere arbejder sammen. Denne digitale spildevandsplan sætter rammen for dette arbejde, og er fremkommet ved forhandling mellem kommune og forsyning om, hvordan de kommunalpolitiske mål bedst implementeres i den lokale spildevandsstruktur.

Hørsholm Kommune arbejder i planperioden sammen med Novafos om at udarbejde en samlet planstrategi, som varetager de overordnede mål. I planstrategien undersøges hvordan kloakken i de enkelte deloplande i kan håndtere større regnskyl, således at både oversvømmelser af overfladearealer, og overløb fra kloakken til overfladevande, reduceres eller elimineres. Du kan læse mere i afsnit 1.3 Plan og Prioritering.

Foruden den langsigtede planstrategi arbejder Hørsholm Kommune og Novafos kontinuerligt på at udføre forbedringer til spildevandssystemet, og med at udføre projekter som øger kloaknettets evne til at håndtere større regnskyl. Disse projekter kan være lokal afledning af vand, såkaldte LAR-projekter, separatkloakering eller opgradering af fælleskloakken i visse områder. Hørsholm Kommune planlægger desuden alternativ regnvandshåndtering i kommunens større byggeprojekter. For eksempel skal der på den gamle hospitalsgrund bygges nye boliger, men også etableres en regnvandssø. Søen skal modtage tag- og overfladevand fra de nye boliger, og desuden fra flere omkringliggende ejendomme. Du kan læse mere om de planlagte projekter i afsnit 3.1 Aktuelle og planlagte projekter.

Oversigtstegning for den planlagte PH-park, som kombinerer håndtering af tagvand fra de nye boliger med rekreativ værdi i form af en regnvandssø.