Der skal normalt ikke afgives areal til ledningsanlæg, men forsyningens kloakledninger på privat ejendom skal sikres ved en tinglyst servitut (rådighedsindskrænkning) på de enkelte matrikler. Man kan dog forvente, at der skal afgives areal til anlæg af pumpestationer, regnvandsbassiner, adgangsveje med mere, og disse skal også tinglyses.

I fælleskloakerede områder, hvor der gennemføres en separatkloakering, skal nye ledninger i videst muligt omfang placeres i vej- og stiarealer.

I denne spildevandsplan er der ikke planlagt nye anlæg som kræver ekspropriation.

Hvis ekspropriation kræves
Etablering af spildevandsanlæg kan i særlige tilfælde kræve, at det er nødvendigt at erhverve arealer eller rettigheder fra private lodsejere. Hvis ikke det kan ske på frivilligt grundlag, har kommunalbestyrelsen mulighed for at ekspropriere med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven.

Ifølge spildevandsbekendtgørelsens § 5, stk. 1, skal spildevandsplanen indeholde oplysninger om, hvilke ejendomme der forventes at skulle afgive areal eller få pålagt servitut ved gennemførelse af projekter i overensstemmelse med spildevandsplanen. Af Miljøklagenævnets afgørelse af 24. august 2010 fremgår det, at et tekstafsnit kombineret med kortmateriale må anses for fyldestgørende. Det er i spildevandsplanen kun muligt, at angive den omtrentlige placering af de fremtidige spildevandsanlæg, herunder også linjeføringer for planlagte ledningsanlæg. Ejendomme, der ligger tæt på de angivne spildevandsanlæg kan forvente at blive berørt af anlæggene.

I det omfang planlagte nye spildevandsanlæg forventes at kunne medføre ekspropriation, skal placeringen af de nye anlæg være angivet på spildevandplanens kortmateriale. Dette kan ske ved at udarbejde et tillæg til spildevandsplanen, eller som et led i en samlet revision af planen.