Regnvand fra tage og lignende kan med fordel nedsives de steder, hvor jorden er velegnet til det. Der er en række betingelser, der bør være opfyldt:

  • Afledning skal ske til en faskine, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand end tagvand og vand fra andre arealer uden kørsel og parkering
  • Dimensionering, placering og udførelse af faskinen skal sikre, at der ikke opstår overfladisk afstrømning eller gener i øvrigt
  • Afstande til vandindvindingsanlæg og sø, vandløb og hav skal være mindst 25 meter
  • Afstand til beboelse med og uden kælder er mindst 5 meter
  • Afstand til hus uden beboelse men med kælder er mindst 5 meter
  • Afstand til hus uden beboelse og uden kælder er mindst 2 meter
  • Afstand til skel er mindst 2 meter
    Etablering af nedsivningsanlæg kræver en tilladelse fra kommunen.

Oplysninger om dimensionering af faskiner kan finde på Teknologisk Instituts hjemmeside.

Der kan søges om tilladelse til nedsivning via siden Byg og Miljø.

Hvis alt regnvand afkobles fra kloak, er der mulighed for at få tilbagebetalt en del af tilslutningsbidraget. Det er Novafos, der afgør, om dette er muligt. Læs mere tilbagebetaling under afsnit 3.2. om kloakoplande.