I henhold til vandsektorloven er de kommunale myndighedsopgaver fra 2010 blevet adskilt fra driftsopgaverne, som fremover varetages af forsyningen.

Kommunale beslutninger i spildevandsplanen kan forbedre mulighederne for at øge forsyningens økonomiske ramme og dermed åbne op forøgede investeringer og indsatser for at forbedre vandmiljøets tilstand eller for at opnå et bedre serviceniveau for borgerne.

Forsyningens ansvar - driftsopgaver

I henhold til spildevandsbekendtgørelsen, § 5 stk. 1, er forsyningen forpligtet til at modtage og håndtere spildevand fra samtlige tilsluttede ejendomme, vejarealer og private ledningsanlæg, der er tilsluttet det offentlige kloaknet. For visse ejendomme med særlige afledningsforhold er vilkårene for udledning af spildevand til det offentlige spildevandsanlæg reguleret i en tilslutningstilladelse.

De primære opgaver er:

 • Udbygning af det offentlige kloaknet i overensstemmelse med spildevandsplanen
 • Transport af spildevand og regnvand fra ejendomme i offentligt kloakerede områder via tætte kloakanlæg med tilstrækkelig kapacitet, herunder drift af pumpestationer, øvrige kloakbygværker og selve ledningsanlægget. Regnvand kan også afledes i åbne render.
 • Rensning af spildevand, således at udledningstilladelser overholdes. Dette gælder både renset spildevand, opspædet spildevand og separat overfladevand.
 • Drift af tømningsordningen.
 • Bortskaffelse af slam.
 • Etablering og drift af privatejede renseanlæg til forbedret rensning i det åbne land ved indgåelse af kontraktligt medlemskab hos forsyningen.
 • Udarbejdelse af betalingsvedtægt og takstblad.

Kommunens ansvarsområde - myndighedsopgaver

Kommunen er myndighed vedrørende alt spildevand i kommunen, hvilket vil sige, at kommunen påser, at lovgivningen herom bliver overholdt. Dette gælder, uanset om der er tale om vandløbsloven (afledning af vand), naturbeskyttelsesloven (beskyttelse af naturtyper) eller miljøbeskyttelsesloven (udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet).

I relation til spildevandsforhold administrerer myndigheden følgende primære forhold:

 • Vurdering af påvirkningen af miljøtilstanden i vandløb, søer og kystvande samt meddelelse af udledningstilladelser for private og offentlige regn- og spildevandsanlæg (herunder vejanlæg).
 • Vurdering af påvirkningen af miljøtilstanden i grundvandet samt meddelelse af tilladelse til private og offentlige nedsivningsanlæg (herunder vejanlæg) og samletanke på ejendomme uden for kloakeret opland.
 • Myndighedsforhold vedrørende tømningsordningen for bundfældningstanke og samletanke.
 • Legalitetskontrol (godkendelse) af betalingsvedtægten og takstblad.
 • Påbud om tilslutning til offentlige kloakanlæg.
 • Påbud om ændring af eksisterende kloakanlæg.
 • Påbud om forbedret spildevandsrensning på enkeltbeliggende ejendomme i det åbne land.
 • Tilladelser til nedsivningsanlæg.
 • Tilslutningstilladelser for processpildevand eller spildevand med særlig sammensætning eller omfang.